Top

Thấy như người Sài Gòn thấy. Nghe như người Sài Gòn nghe. Nếm như người Sài Gòn nếm. Ngửi như người Sài Gòn ngửi. Chạm như người Sài Gòn chạm. Cảm nhận Sài Gòn như người Sài Gòn cảm nhận: Sài Gòn đậm đà say đắm, Sài Gòn hào sảng nồng nàn. Với bản đồ Sài Gòn AskVietnamese

0